Thursday, April 17, 2014

Banghay-Aralin sa Filipino 6 (Pakikinig)

Banghay-Aralin sa Filipino 6
                                                                                         
I. Layunin
a. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang narinig batay sa paraan ng pagsasalita
b. Naibibigkas ang tula nang maayos at makabuluhan
c. Naipapahayag ang pagkalinga sa kalikasan

II. Paksang-Aralin
A. Pagbibigay Kahulugan sa mga Salitang Narining
B. BEC Handbook in Filipino pp. 42-48; Landas ng Pagbasa p. 130
C. batayang aklat, larawan, Venn diagram
D. Pagkalinga sa kalikasan tungo sa kaunlaran

III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain
1.  Pagganyak
            Magpakita ng tatlong larawan: larawan ng mga bata, kalikasan at maunlad na lungsod
            Itanong: Anu-ano ang ipinapakita ng larawan? Ano ang ipinahihiwatig ng mga ito?

B. Panlinang na Gawain
1. Mga Gawain (Activity)
a. Paglalahad ng Aralin: Pakikinig sa Tula
            Bigkasin ang tulang “Kabataan, Kalikasan, Kaunlaran”, Landas ng Pagbasa, pahina 130 habang ang mga mag-aaral ay nakikinig. 
            Ipabatid ang kahalagahan nang buong atensyon at pakikinig nang mabuti.
           
2. Pagsusuri (Analysis)
Talakayin: 
a)      Paano niyo ilalarawan ng kabataang tinutukoy ng tula?
b)      Paano ginagamit ng kabataan ang kanilang talino?
c)      Ano ang tinutukoy ng handog sa atin ng kalikasan?
d)      Ano naman ang maari nating ibigay sa kalikasan?
e)      Ano ang pangarap ng kabataan sa kalikasan?


3. Paghahalaw at Paghahambing (Abstraction and Comparison)
            Magpakita ng Venn diagram na naglalahad ng ugnayan sa Kabataan, Kalikasan at Kaunlaran.
            Itanong: Sa tingin niyo ba’y may kaugnayan ang isa’t isa? Sa anong paraan?

4. Paglalapat (Application)
Sagutin ang gawain pahina 131, Landas ng Pagbasa 6. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Basahin muli ang mga linya ng tula upang lubos na matukoy ang tamang kahulugan.

5. Paglalahat (Generalization)
            Ipabigkas muli nang sabay sa mga mag-aaral ang tulang Kabataan, Kalikasan, Kaunlaran.

IV. Pagtataya
            Pakinggang mabuti ang bawat taludtod ng tula. Pumili ng pinakamalapit na kaisipang inihahatid ng bawat taludod ng tula. Isulat ang sagot sa testnotebook.
            (Landas ng Pagbasa, pahina 132-133)

V. Takdang-Aralin

            Gumawa ng sariling tula tungkol sa kalikasan, kaunlaran at kabataan. Isulat ito sa buong papel.

No comments:

Post a Comment