Friday, April 29, 2016

Teacher's Prayer


    I just want to share this inspiring prayer for teachers. There are a lot of prayers in the web but I originally read this prayer at the back of my lesson plan. Let me just share this to you. I made a poster of it so that you can post it in your classroom or table.


Teacher's Prayer

I want to teach my students how
To live this life on Earth.
To face it's struggles and it's strife
And to improve their worth.
Not just the lesson in a book
Or how the rivers flow, But how to choose the proper path
Wherever they may go.
To understand eternal truth
And know the right from wrong,
And gather all the beauty of
A flower and a song.
For if I help the world to grow
In wisdom and in grace,
Then I shall feel that I have won
And I have filled my place.
And so I ask your guidance, God,
That I may do my part.
For character and confidence
And happiness of heart.
-James J. MetcalfThursday, March 31, 2016

Banghay-Aralin sa Filipino 7

Banghay-Aralin sa Filipino 7

I. Layunin
a. Nailalahad ang mga elemento ng alamat
b. Napagsusunud-sunod ang mga pangyayari sa alamat
c. Naipapakita ang pagpapahalaga sa mga katutubong panitikan tulad ng alamat

II. Paksang-Aralin
A. Panitikan sa Panahon ng Katutubo: Alamat ng Saging
B. K-12 Teacher’s Guide Filipino Grade 7, PB2Aa, PB2Ab, PB2Ac
C. sipi ng alamat, larawan, chart, graphic organizers
D. Pagpapahalaga sa Katutubong Panitikan

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagganyak
            Magpakita ng mga larawan ng mga napapanahong kwento ng pag-ibig (halimbawa: Aldub, Jadine o Kathniel).
            Itanong: Kilala niyo ba ang mga nasa larawan?
                           Ano ang kanilang kwento?
                           Paano/Saan niyo nalaman ang kani-kanilang kwento?
             
B. Panlinang na Gawain (4As)
1. Mga Gawain (Activity)
a. Paglalahad ng Aralin
             Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang mga katutubong Pilipino ay may mga kani-kaniyang kwento ng pag-ibig at ilan sa mga ito ay nailalahad sa mga alamat.
           
b. Pag-alis ng Sagabal
            Pagtapat-tapatin ang mga salitang nasa Hanay A sa Hanay B.
A
B
1. nasambit
2. nakikipagtagpo
3. binunot
4. inilibing
a) nakikipagkita
b) ibinaon
c) nakikipagkita
d) kinuha

c. Pagbasa nang Tahimik
            Ipabasa sa mga mag-aaral ang “Alamat ng Saging”.
            Ipaalala ang batayan ng tahimik na pagbasa.

2. Pagsusuri (Analysis)
a. Pangkatang Gawain
            Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay may kani-kaniyang gawaing batay sa Multiple Intelligence
Pangkat
Gawain
1
(Verbal-Linguistic)
Paggawa ng PLOT (Pamagat, Lugar, Oras, Tauhan)
2
(Logical-Mathematical)
Pagsunud-sunod ng pangyayari gamit ang Time Sequence Pattern Organizer
3
(Visual-Spatial)
Pagbuo ng sariling wakas sa pamamagitan ng isang poster
4
(Musical-Rhythmic)
Pag-awit ng kantang maaring iugnay sa nabasang alamat


3. Paghahalaw at Pagahahambing (Abstraction and Comparison)
            Gamit ang Venn diagram, ipakita ang pagkakahalintulad at pagkakaiba ng katutubong kwento ng pag-ibig sa alamat at makabagong kwento ng pag-ibig sa telebisyon.

 4. Paglalapat (Application)
            Itanong: Kung kayo si Juana, susuway ba kayo sa utos ng iyong ama? Oo o
    hindi?
                            Dapat bang tularan sina Juana at Aging? Ipaliwanag ang iyong sagot.

C. Paglalahat
            Pagpapahalaga:
Itanong: Anong aral ang inyong natutunan mula sa alamat?
                         Sa tinging ba ninyo ay mahalaga ang mga alamat? Bakit?

IV. Ebalwasyon
Iguhit ang                 kung ang pangyayari ay naganap sa alamat at               kung hindi.

1. Si Mang Pedro ang ama ni Juana na tutol sa pag-iibigan ng magkasintahan.
2. Si Aging ang lalaking iniibig ni Juana.
3. Dinalaw ng binata si Juana at siya ay pinatuloy sa bah-takotay ng dalaga.
4. Naduwag si Aging nang makita niya ang ama ni Juana.
5. Tumubo ang isang halaman mula sa buhok ni Juana.

V. Kasunduan
            Magtanong sa mga magulang o nakatatanda tungkol sa mga alamat na kanilang nalalaman ditto sa Iloilo. Isulat sa isang buong papel at ibahagi ito sa klse.


                                                                                    Inihanda ni:
                                                                                                 
JAYLORD S. LOSABIA
Teacher III
A. Bonifacio Integrated School